Sotalie Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 22, 02-972 Warszawa
+48 691 444 024 PL/EN

Regulamin sklepu i Polityka prywatności

Impressum

Sotalie Sp. z o.o.
Ul. Sarmacka 22
02-972 Warszawa
Odpowiedzialność cywilna: Dariusz Garcarz
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Czerniakowska 100, 00 – 454 Warszawa
KRS: 0000603892
NIP: 951-240-71-52
REGON: 363817004
Telefon: +48 691 444 024 (PL/EN)
E-Mail: kontakt@sotalie.pl

Regulamin sklepu internetowego

 1.  Postanowienia ogólne
  Sklep internetowy www.sotalie.pl prowadzony jest przez SOTALIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sarmacka 22/51 , 02-972 Warszawa prowadząca działalność gospodarczą na terenie całego kraju, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000603892,
  NIP 951-240-71-52, REGON 363817004, zwaną dalej „SOTALIE”.

Dane kontaktowe
a.    adres pocztowy: SOTALIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul.Sarmacka 22/51 , 02-972 Warszawa
b.    adres poczty elektronicznej: kontakt@sotalie.pl
c.    numer telefonu do SOTALIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  prowadząca Sklep internetowy: +48 691 444 024 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego www.sotalie.pl , a także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności  „Sotalie” i użytkowników Sklepu.

 1.  Słownik pojęć na potrzeby niniejszego regulaminu
  Sklep– Sklep internetowy www.sotalie.pl prowadzony jest przez SOTALIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Sarmacka 22/51, 02-972 Warszawa prowadząca działalność gospodarczą na terenie całego kraju, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000603892, NIP 951-240-71-52, REGON 363817004, zwaną dalej „SOTALIE” sprzedająca towary wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
  Regulamin – niniejszy dokument.
  Towar – produkty w postaci kosmetyków, przez „Sotalie” oferowane do zakupu w Sklepie.
  Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawarta na skutek złożenia zamówienia.
  Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego.
  Konsument – osoba fizyczną dokonującą z Sotalie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  Zamówienie – oświadczenie woli dot. zakupu towaru/towarów złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu w momencie składania zamówienia, formę zapłaty, warunki dostarczenia towaru, będąca ofertą złożoną przez Klienta.
  Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia umożliwiające porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w tym poczta elektroniczna.
  Konto Klienta – baza danych zawierających informacje o Kliencie służące do realizacji składanych zamówień, dane kontaktowe,  historię zamówień, dane dotyczące wpłat z tytułu zamówień.
  Przelew – płatność dokonana przez Klienta przez konto internetowe, online, stacjonarnie w banku, kartą kredytową lub na poczcie.
 2.  Informacje techniczne
  Administratorem sklepu jest SOTALIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sarmacka 22/51, 02-972 Warszawa prowadząca działalność gospodarczą na terenie całego kraju, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000603892, NIP 951-240-71-52, REGON 363817004, zwaną dalej „SOTALIE”.
 3.  Oferta  i cena towarów
  Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na terenie Polski wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
  W Sklepie Klient może dokonywać zakupów Towarów produkowanych przez Sotalie.
  Wszystkie ceny w ofercie Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i jest ceną towaru. Podane ceny nie obejmując kosztów wysyłki. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i kosztu transportu znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wskazane zmiany będą miały zastosowanie jedynie do zamówień złożonych już po ich wprowadzeniu.

Oferty promocyjne i rabaty co do zasady nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej, szczegóły realizacji ofert promocyjnych określają odrębne regulaminy.

Płatność za zamówiony towar może zostać zrealizowana w następujący sposób:
– Przelew bankowy na konto Sklepu : Bank ING  47 1050 1025 1000 0090 3087 9275

 1.  Rejestracja i logowanie  
  Sklep oferuje drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z konta Klienta na stronie Sklepu internetowego.
  Założenie konta jest dobrowolne i nieodpłatne.

Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu
we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne, wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki oraz aktualizacji udostępnionych danych osobowych.

Do założenia konta w Sklepie internetowym koniecznym jest naciśnięcie na stronie Sklepu zakładki „Logowanie/Rejestracja”.

Koniecznym do zarejestrowania konta w Sklepie internetowym jest wypełnienie formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. Aby dokonać rejestracji konta niezbędnym jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie  jego danych osobowych podanych przy zakładaniu konta.

Umowę o świadczenie usługi konta Klienta można wypowiedzieć w każdej chwili, bez wskazywania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Aby wypowiedzieć umowę Klient może w szczególności przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres:  kontakt@sotalie.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy: SOTALIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Sarmacka 22/51 , 02-972 Warszawa wskazany w niniejszym Regulaminie, prośby usunięcia konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), która służyła do rejestracji konta.

„Sotalie” prowadząca Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

„Sotalie” prowadząca Sklep może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie
o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przy rejestracji konta w Sklepie internetowym.

 1.  Składanie i realizacja zamówień
  Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu przez złożenie zamówienia. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.sotalie.pl. dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

Klient może przeglądać Towar znajdujący się w asortymencie Sklepu, a także składać zamówienia bez konieczności rejestrowania Konta Klienta, o którym mowa w punkcie 5 Regulaminu.

Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Kupujący akceptuje Regulamin zaznaczając opcję „akceptuję warunki regulaminu” przed złożeniem zamówienia.

Podstawowym elementem procedury składania zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych i adresowych wskazanych w formularzu zamówienia dostępnego na stronie Sklepu. Do złożenia zmówienia niezbędnym jest również podanie numeru kontaktowego do Klienta.

Po złożeniu zamówienia Klient zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty za towary oraz opłat za dostawę towarów na rachunek bankowy Sklepu.

Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane w toku składania Zamówienia.

Klient, który zarejestrował konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.

Realizacja zamówienia odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej  w ciągu 7 dni roboczych.

Warunkiem przystąpienia do realizacji Zamówienia jest dokonanie płatności za Towar oraz koszt dostawy.

Brak otrzymania płatności za Towar oraz koszt dostawy na rachunek Sprzedającego lub podmiotów pośredniczących w transakcji  w terminie 7 dni od dnia założenia Zamówienia spowoduje anulowanie Zamówienia. W takiej sytuacji Klient może ponownie złożyć zamówienie.

W przypadku gdy Zamówienie dotyczy Towaru dostępnego w magazynie Sklepu, Towar wysyłany jest w terminie 1 – 3 dni roboczych, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania kwoty przez Sprzedawcę (przy wyborze tradycyjnego przelewu bankowego), a w terminie 1 – 3 dnia roboczych, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia dokonania płatności przekazanego przez Operatora Płatniczego (przy przelewie elektronicznym).

W przypadku niedostępności zamówionego Towaru, Klient jest informowany o tym fakcie przez pracownika Sklepu i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty w przypadku przedpłaty na konto).

Wszelkie informacje dotyczące procesu zakupów w Sklepie dostępne są w Biurze Obsługi Sklepu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00 pod numerem tel. +48 537 859 850  oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@sotalie.pl.

 1.  Sposób i termin dostawy
  Towary zamówione w Sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

O wysłaniu przesyłki Towaru Klient zostanie powiadomiony droga e-mailową.

W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy oraz odebrania przesyłki przez odbiorcę pod wskazanym adresem przesyłkę uważa się za doręczoną prawidłowo.

 1.  Prawo odstąpienia od umowy
  Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Konsument może odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty objęcia przesyłki w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Po upływie tego terminu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru wygasa.

Powyżej wskazane prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie w stosunku do Zamówień Towarów dostępnych aktualnie w magazynie Sklepu.

Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji
o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: SOTALIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Sarmacka 22/51, 02-972 Warszawa  z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sotalie.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór znajduje się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Klienci ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca kwotę równą cenie zwracanego Towaru powiększonej o koszt najtańszej oferowanej przez Sklep wysyłki. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności Kupującemu w terminie siedmiu dni roboczych od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w zawieraniu Umowy sprzedaży, Kupujący może wyrazić zgodę na inne rozwiązanie. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanego Towaru.

 1.  Reklamacje
  Sklep jest odpowiedzialny za dostarczenie Klientom towaru bez wad fizycznych
  i prawnych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności z art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego Sklep ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru.

W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad dostarczonego mu towaru, Klient powinien poinformować Sklep o istniejących wadach pisemnie, mailowo. Zgłoszenie reklamacji powinno również zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, na który ma zostać wysłane pismo zawierające ustosunkowanie się do reklamacji, opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz żądanie Klienta w przedmiocie rozstrzygnięcia złożonej reklamacji. Jednocześnie Klient zobowiązany jest przesłać na koszt Sklepu wadliwy towar na adres : SOTALIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Sarmacka 22/51 , 02-972 Warszawa ze wskazaniem wykrytej wady oraz załączyć dokument zakupu.

Klientowi na podstawie art. 560 i nast. Kodeksu Cywilnego przysługują poniżej wskazane uprawnienia:
a)    oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub obniżenia ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad lub wadę usunie, albo
b)    żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni po otrzymaniu reklamacji wraz z wadliwym towarem rozpatrzy i ustosunkuje się do złożonej reklamacji.
O sposobie rozstrzygnięcia złożonej reklamacji Sklep zawiadomi Klienta zgodnie
z danymi podanymi w reklamacji.

 1.  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. a)    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
  b)    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sklepem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  c)    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
  d)    Konsument może korzystać z alternatywnej, pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą w naszym sklepie internetowym umową. Platforma znajduje się pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej stanowiący pierwszy punku kontaktu to:  www.sotalie.pl.

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 1.   Dane osobowe i polityka prywatności

Administratorem danych osobowych (ADO) Klientów podanych przez Klientów przy rejestracji, składaniu Zamówienia jest SOTALIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Sarmacka 22/51, 02-972 Warszawa prowadząca działalność gospodarczą na terenie całego kraju, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000603892, NIP 951-240-71-52, REGON 363817004, zwaną dalej „SOTALIE”.

Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące danych osobowych i polityki prywatności kierować na adres: kontakt@sotalie.pl

Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit b), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), w celu należytego wykonania zawartej Umowy Sprzedaży.

Po wyrażeniu odrębnej zgody, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (mail) lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu j ej odwołania.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądanie w tym przedmiocie może zostać złożone pisemnie na adres Sklepu: SOTALIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Sarmacka 22/51, 02-972, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej Sklepu na adres: kontakt@sotalie.pl

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie określnych w niniejszym Regulaminie danych osobowych koniecznych do zawarcia Umowy Sprzedaży będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia tej Umowy Sprzedaży.

Sklep wykorzystuje pliki typu cookies (tak zwane „ciasteczka”). Pliki cookies
to małe pliki tekstowe, które zawierają informacje, które to są zapisywane
w systemie informatycznym Użytkownika Sklepu, tj. na komputerze, telefonie, lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego połączył się ze Sklepem Internetowym. Zapisane informacje możliwe są do odczytania przez Sklep Internetowy.
Pliki te gromadzą dane dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika, a głównym ich celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dopasowania stron Sklepu Internetowego do potrzeb i oczekiwań indywidulanego Użytkownika (tzw. personalizacja), aby monitorować aktywność na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Użytkownika.

Pliki cookies są używane przez Sklep za zgodą Użytkownika, która może być przez niego wyrażona poprzez właściwe ustawienia oprogramowania, przede wszystkim przeglądarki internetowej, zainstalowanego na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zasobów Sklepu Internetowego. Użytkownik Sklepu Internetowego może także ograniczyć albo wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce. W tym celu Użytkownik ustawią swoją przeglądarkę, aby blokowała lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, za pomocą którego przegląda zawartość Sklepu Internetowego. Powyższe ograniczenia stosowania plików cookies mogą spowodować, że Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści strony Sklepu Internetowego oraz mogą utrudniać funkcjonalność niektórych opcji dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl.

Klient chcąc otrzymywać newsletter musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SOTALIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Sarmacka 22/51, 02-972 Warszawa , w celu otrzymywania newslettera, reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na wskazany przez siebie adres e-mail.

Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach i kolekcjach SOTALIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Sarmacka 22/51 , 02-972 Warszawa , poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez SOTALIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Sarmacka 22/51, 02-972 Warszawa na stronie internetowej.

Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link „Rezygnacja” znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.

 1.  Postanowienia końcowe

Sprzedawca nie stosuje Kodeksu dobrych praktyk.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu
z ważnych przyczyn w szczególność związanych ze zmianą przepisów prawa; zmianą sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W sytuacji gdyby zmiana Regulaminu powodowała wprowadzenie jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższenie obecnych Klient ma prawo odstąpienia od Umowy. Nadto Sprzedawca podaje, zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

Regulamin a także zawarte na jego podstawie Umowy Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Sklep dokłada wszelkich starań, by zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, że ustawienia wyświetlania, jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, Sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Zamawiającego.

Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte w Sklepie są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie ich w całości lub
w częściach, wykorzystywanie bez pisemnej zgody sprzedającego jest zabronione. Nazwy, znaki graficzne i towarowe oferowanych towarów firmowych są własnością ich producentów i są wykorzystywane tylko w celach informacyjnych.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.

Ostatnia aktualizacja: 24.09. 2018


Polityka prywatności i „cookies”

 1. Postanowienia ogólne
 1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.sotalie.pl, której operatorem jest Sotalie Sp. z o.o. (Operator).
 2. Niniejsza Polityka ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków dla Użytkowników strony internetowej (osób odwiedzających stronę).
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma SOTALIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Sarmacka 22/51, 02-972 Warszawa  NIP 951-240-71-52, REGON 363817004, kontakt@sotalie.pl,
 4. Operator, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i Rozporządzeniem 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników.
 5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust 1 pkt a RODO).
 6. Operator dokłada staranności w celu ochrony praw Użytkowników, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane rzetelnie i zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; prawidłowe i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel, zakres, odbiorcy danych osobowych oraz okres przetwarzania

 1. Możliwe cele przetwarzania danych osobowych przez Operatora:
 1. marketing własny produktów i usług Operatora,
 2. powiadomienia o dostępności produktów i usług, akcjach promocyjnych, ofertach reklamowych i konkursach,
 3. komunikacja (kontakt z Użytkownikami).
 1. Możliwe kategorie odbiorców danych osobowych:
 1. dostawcy usług dla Operatora (np. firmy reklamowe, IT, Hosting),
 2. osoby trzecie, przeprowadzające badania klientów,
 3. organy publiczne.
 1. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe:
 1. nazwisko i imię,
 2. adres e-mail,
 3. telefon.
 1. Operator może również przetwarzać informacje dotyczące preferencji Użytkownika mogących stanowić dane osobowe (takich jak wiek, styl życia, kondycja skóry), które to Użytkownik zgodził się podać dobrowolnie celem dopasowania odpowiedniego produktu przy pomocy funkcjonalności „Odkryj kosmetyk dopasowany do Siebie”.
 2. Operator może również przetwarzać dane osobowe, które to użytkownik zgodził się podać dobrowolnie celem skorzystania z funkcjonalności „Kontakt”.
 3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
 4. Użytkownikowi przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO, w szczególności prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
 5. Użytkownikowi, który wyraził na to zgodę wysyłany będzie Newsletter. W celu realizacji wysyłki Użytkownik podaje Operatorowi adres swojej skrzynki elektronicznej. Podany adres będzie wykorzystywany w celu realizacji wysyłki Newslettera. Użytkownikowi w każdym czasie służy prawo sprzeciwu wobec wysyłki Newslettera.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące wysyłki Newslettera zawarte są w Regulaminie Newsletter [link].
 7. Podanie danych osobowych nie jest konieczne do przeglądania strony internetowej.

Pliki „cookies”

 1. W ramach Strony internetowej wykorzystywana jest technologia „cookies”.
 2. Pliki „cookies” to małe pliki tekstowo-numeryczne rejestrujące aktywność online Użytkowników . Ułatwiają one poruszanie się po stronie internetowej oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie, z którego korzystają Użytkownicy i wyświetlają stronę dopasowaną do ich indywidualnych preferencji. Technologia plików „cookies” służy badaniu ruchu Użytkowników, dostosowywaniu treści strony internetowej do zachowań Użytkownika oraz ułatwieniu korzystania ze strony.
 3. Pliki używane przez Operatora w ramach technologii „cookies’ dzielą się m. in. na:

Sesyjne pliki „cookies” – są to pliki „cookies” pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki „cookies” poprawiające funkcjonalność – są to pliki „cookies” pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania ze strony internetowej, w tym treści klikane przez Użytkowników podczas przeglądania witryny i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.
Pliki „cookies” używane do targetowania – są to pliki „cookies” zapamiętujące informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej, umożliwiające proponowanie Użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

 1. Użytkownicy mają możliwość każdorazowego blokowania i kasowania plików „cookies”. Pliki „cookies” są wykorzystywane w ramach strony internetowej za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności ustawienia przeglądarki internetowej urządzenia teleinformatycznego, z którego Użytkownik łączy się ze stroną internetową. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie technologii plików „cookies”, ograniczyć ich wykorzystanie oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. W powyższych przypadkach może się zdarzyć, że korzystanie ze strony będzie mniej wydajne, uniemożliwi bądź istotnie utrudni poruszanie się.
 2. Przykładowe ścieżki dostępu do modyfikacji ustawień plików „cookies” dla najpopularniejszych przeglądarek:

Internet Explorer: Narzędzia » Opcje internetowe » Prywatność (więcej informacji: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies);

Mozilla Firefox: Narzędzia » Opcje » Prywatność (więcej informacji: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka).

Google Chrome: Ustawienia » Pokaż ustawienia zaawansowane » Prywatność » Ustawienia treści » Pliki Cookie (więcej informacji: ( https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl ).

Zabezpieczenia

 1. Operator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Operator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Kontakt z Operatorem

 1. Wszelkie zapytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania strony internetowej lub też zgłoszenia dotyczące nieprzestrzegania regulaminu Użytkownik może nadesłać poprzez formularz kontaktowy lub pocztą elektroniczną na adres biuro@biodermic.pl
 2. W razie naruszeń danych osobowych jego dotyczących Użytkownik winien skontaktować się z Operatorem poprzez adres mailowy biuro@biodermic.pl Użytkownikowi służy również skarga do właściwego organu nadzoru – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej Polityki. Operator może również poinformować o ww. zmianie w ramach Newslettera wysyłanego do Użytkowników.

Wersja polityki z dnia 24.09.2018